Kierrätys biomuovien näkökulmasta

Muoviplast 3/2020

Teksti: Jenni Syvänne, Muovipoli Oy

Muovien kierrätys on viime vuosina ollut tiiviisti esillä niin mediassa kuin alan ammattilaistenkin keskuudessa. Muovien kierrätysvelvoitteet ja –tavoitteet ovat lähivuosina kasvamassa merkittävästi, mutta keskusteluissa on harvemmin puhuttu, miten biomuoveja tulisi kierrättää. Niitä koskee kuitenkin samat tavoitteet ja velvoitteet kuin muitakin muoveja. Käydään palstan tässä numerossa lyhyesti läpi miltä muovien kierrätys näyttää biomuovien näkökulmasta ja mitä vaihtoehtoja biomuovien kierrätykselle on.

Muovin kierrätysmahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi muovin tuotantomäärät ja sitä myöten kierrätykseen tulevan muovijakeen määrä. Nykyiset kierrätysmenetelmät ovat kannattavia ja toimivia vain suurilla volyymeilla, joten kovin pieniä määriä ei pystytä tällä hetkellä kierrättämään. Biomuovien markkinaosuus on alle 1 % muovien kokonaismäärästä. Tämä tarkoittaa reilua kahta miljoonaa tonnia vuosittain. Suuri osa tästä määrästä on niin sanottuja drop in –biomuoveja, jotka eivät ole biohajoavia. Biohajoavista muoveista iso osa on tarkoitettu biojätteen keräämiseen.

Kierrätysmenetelmät jakautuvat karkeasti mekaaniseen kierrätykseen, kemialliseen kierrätykseen sekä erilaisiin biojätteen kierrätysmenetelmiin, kuten kompostointiin/ mädätykseen. Näistä yleisimmin käytössä on mekaaninen kierrätys. Kemiallinen kierrätys jakautuu useisiin eri menetelmiin, mutta ne ovat vielä monin osin kehitysvaiheessa. Kompostointi ja mädätys eivät ole varsinaisesti tarkoitettu muovien kierrätysmenetelmäksi, mutta se on syytä käydä läpi aina biohajoavien muovien kierrätyksestä puhuttaessa.

Biopohjaisia muoveja on teknisesti mahdollista kierrättää mekaanisesti ja eri biomuoveja pystytään tunnistamaan suhteellisen hyvin nykyisin laajasti käytössä olevalla NIR teknologialla. Drop in –biomuovit käyttäytyvät paitsi tuotteissa ja niiden valmistuksessa niin myös kierrätyksessä vastaavalla tavalla kuin fossiilista alkuperää olevat vastineensa. Drop in –biomuovit valmistetaan biopohjaisista raaka-aineista, mutta ne ovat kemialliselta rakenteeltaan täysin fossiilipohjaisia vastaavia. Tämän vuoksi drop in –biomuovit, kuten bio-PE ja bio-PET, kierrätetään samoin ja samoissa virroissa fossiilisten vastineidensa kanssa. Drop in –biomuoveja ei NIR teknologialla pysty erottamaan fossiilista alkuperää olevista vastineistaan, joten omana virtanaan niitä ei ole mahdollista kierrättää. Biopohjaisten, ei biohajoavien muovien uusia tuulia edustava PEF on mahdollista kierrättää mekaanisesti, mutta se on vasta tulossa markkinoille lähivuosina ja sen tuotantomäärät tulevat alussa olemaan niin pieniä, että sen kierrättäminen mekaanisesti tuskin on järkevää. Biohajoavia muoveja ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi mekaanisesti, mutta esimerkiksi PLA:n mekaaninen kierrätys on periaatteessa teknisesti mahdollista. Käytännössä kierrätyslaitoksille päätyvä PLA kuitenkin erotellaan pois kierrätettävän muovin joukosta energiahyötykäyttöön.

Biohajoavat muovit ja erityisesti biojätteen keräämiseen tarkoitetut biohajoavat muovikassit on mahdollista kierrättää biojätteen mukana esimerkiksi teollisissa kompostoreissa tai mädätyslaitoksilla. Biohajoavat muovikassit aiheuttavat toisinaan jonkin verran haasteita biojätteen käsittelylaitoksilla esimerkiksi takertumalla ja kiertymällä laitteisiin. Biohajoavat muovikassit tekevät biojätteen keräämisestä helpompaa ja hygieenisempää, joka voi osaltaan vähentää sekajätteen joukkoon päätyvän biojätteen määrää ja tämä puolestaan parantaa polttoon päätyvän sekajätteen laatua. Biohajoavien muovien osalta on myös huomioitava, että Suomessa eri jätehuoltoyhtiöiden alueella biojätteitä hyödynnetään eri tavoin ja tämän vuoksi biojätteen keräys- ja lajitteluohjeet ovat eri puolilla maata toisistaan poikkeavia. Ohjeissa on eroja muun muassa siinä, kerätäänkö biojätteet biohajoavaan vai tavalliseen muovikassiin sekä siinä saako muuta biohajoavaa muovia (esim. kertakäyttöastioita) laittaa biojätteen joukkoon. Biojätteen osalta kotitalouksien on siis syytä tarkastaa aina oman jäteyhtiön lajitteluohjeet.

Biomuovit (sekä biohajoavat että biopohjaiset ei biohajoavat) sopivat myös kemialliseen kierrätykseen. Koska kemiallinen kierrätys on vielä monin osin kehitysvaiheessa, jää nähtäväksi, miten biomuovit käytännössä lopulta sujahtavat mukaan prosesseihin.

Kuten huomataan, biomuovien kierrätys on teknisesti täysin mahdollista monin eri menetelmin. Drop in –biomuovit, kuten bio-PE ja bio-PET kierrätetään samassa virrassa vastaavien fossiilista alkuperää olevien muovien kanssa. Muiden biomuovien osalta käytännössä esimerkiksi mekaanista kierrätystä ei juuri tapahdu. Biohajoavia muoveja saadaan jossain määrin kierrätettyä biojätteen mukana. Mikäli biomuovien volyymit tulevaisuudessa kasvavat ja/ tai kierrätysteknologiat kehittyvät mahdollistamaan myös pienempien volyymien kierrättämisen, tulee myös biomuovien kierrätys laajenemaan nykyisestä tasostaan. Joka tapauksessa on tärkeää muistaa huomioida kierrätettävyys myös suunniteltaessa siirtymistä biomuovien käyttöön.