RAMPO-hanke etenee

Ympäristöministeriön osarahoittamassa Rakentamisen muovien kierrätyksen tutkimus ja pilotointi (RAMPO) -hankkeessa on edetty työvaiheeseen, jossa materiaalia saadaan tutkittavaksi rakennustyömailta. Muovipoli, LAB-ammattikorkeakoulu, Muoviteollisuus ry ja LCA Consulting tekevät yhteistyötä rakennusmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa, jotta saadaan mahdollisimman kattavasti tutkittua tietoa erilaisista rakentamisen muovimateriaaleista tukemaan Green Deal -sopimuksen tavoitteita. RAMPOn yksi tärkeimmistä tavoitteista on tutkia kierrätysmuovien käytön mahdollisuutta ja kierrätetttävyyttä suljetun kierron periaatteella.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisessä työpaketissa selvitettiin kierrätykseen soveltuvia potentiaalisia rakentamisen muovisivuvirtoja. Siinä myös kartoitettiin rakentamisen muovituotteita valmistavat yritykset, joiden kanssa valittiin tutkittavat materiaalijakeet kierrätettävyyden lisäämiseksi, sisältäen mahdolliset pilot-testit. Vaiheen tulosten pohjalta aloitettiin tutkimusmateriaalien keräykset.

Toisessa työpaketissa tutkitaan kerättyjen jakeiden materiaaliominaisuuksia ja kierrätettävyyttä kestomuovien sulatyöstömenetelmillä. Materiaalin keräystä jatketaan samaan aikaan, kun jo kerätyille materiaaleille tehdään prosessointitutkimusta. Niiden toteutukseen päästäneen alkuvuodesta 2022. Materiaali puhdistetaan, pestään ja kuivataan tarvittaessa, minkä jälkeen se granuloidaan ja mahdollisesti yhdistetään neitseellisen materiaalin kanssa. Lopuksi valmistetaan esimerkiksi kalvoja sekä ruiskuvalettuja koe- ja mallimuotoon profiloituja kappaleita mekaanisia kokeita varten, joilla kierrätysmateriaalia sisältäviä tuotteita voidaan verrata referenssinä oleviin nykyisiin tuotteisiin.

Kolmannessa työpaketissa perehdytään koko prosessiin alusta loppuun ympäristön ja talouden näkökulmasta elinkaariarviointimenetelmällä. Tarkoitus on selvittää löydettyjen kierrätysvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia olemassa olevaan tilanteeseen, jolloin hyödyt saadaan konkreettisesti esille reunaehtoineen.

Projektin etenemisestä ja muuta lisätietoa saa projektipäällikkö Petri Johanssonilta (petri.johansson(at)muovipoli.fi).