Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muovipoli Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

2. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Muovipoli Oy:ssä henkilötietoja kerätään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämistä, palveluiden kehittämistä, analysointia sekä asiakaskokemusten kartoittamista varten. Lisäksi tietoja käytetään palvelujen ja tapahtumien viestimiseen esimerkiksi uutiskirjeillä.

Oikeusperusteenamme on oikeutettu etu tai henkilökohtainen suostumus.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Muovipolin järjestämissä tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia. Tapahtumissa otettuja yleiskuvia, joista henkilöt eivät ole tunnistettavissa, voidaan käyttää Muovipoli Oy:n viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin. Muovipolin järjestämissä tilaisuuksissa voidaan jakaa osanottajaluettelo, jossa on henkilön nimi ja hänen edustamansa organisaatio.

4. Rekisterin sisältämä tieto ja tietolähteet

Rekisteriin kirjataan organisaation nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite sekä puhelinnumero. Tapahtumiin, joissa on ruokatarjoilua, kerätään ilmoittautumistiedon yhteydessä lisäksi allergiatiedot, jotka poistetaan rekisteristä ko. tilaisuuden toteutumisen jälkeen.

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun Muovipoli Oy:n toimintaan liittyvään yhteyteen, kuten tapahtumien järjestämiseen.

Keräämme tietoja asiakassuhteen alkamisen yhteydessä, rekisteröityessä tai palveluitamme käytettäessä.

Henkilötietoja keräämme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös hankkia muista rekistereistä ja julkisista lähteistä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

5. Kuka käsittelee tietoja? Siirretäänkö tietoa organisaation ulkopuolelle?

Muovipoli Oy:ssä tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä palveluiden tuottamisessa. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

Yhteystietoja voidaan kuitenkin luovuttaa siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisterinpitäjä edellyttää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti yhdessä rekisteröidyn kanssa.

Mikäli rekisteröity on sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, hän voi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

8. Rekisterin suojaaminen

Rekisteri on suojattu sekä infrastruktuurin puitteissa, että pääsyoikeuksin. Muovipoli Oy käyttää tietojärjestelmien toimittajinaan ainoastaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka toteuttavat tarvittavan teknisen tietoturvallisuuden tason mm. palvelinten sijoituksessa ja palvelimille pääsyn rajoituksessa.

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Ainoastaan tekninen tuki ja rekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät pääsevät käsittelemään rekisterin tietoja.

9. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sauli Eerola, sauli.eerola@muovipoli.fi, 050 587 6161