Lomake kyselyn tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muovipoli Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

2. Kyselyn/rekisterin nimi

Selvitys kotimaisista ruiskuvaluyrityksistä sekä 3D -tulostusta tarjoavien yritysten kapasiteeteista ja konekannasta

3. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Muovipoli Oy toteuttaa selvityksen Huoltovarmuuskeskuksen/Muovi- ja kumipoolin toimeksiannosta tilaustutkimuksena. Kyselyssä kerätään henkilötietoja kyselyn ja selvityksen toteuttamiseksi. Selvityksen tuloksista tehdään raportti, mikä pitää sisällään vastaajan yhteystiedot sekä kysymyslomakkeen vastaukset. Tietoja käytetään vain kyselyn toteuttamista ja raporttia varten.

Oikeusperusteenamme on oikeutettu etu tai henkilökohtainen suostumus.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

4. Rekisterin sisältämä tieto ja tietolähteet

Rekisteriin kirjataan organisaation nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite sekä puhelinnumero.

Henkilötietoja keräämme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös hankkia muista rekistereistä ja julkisista lähteistä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

5. Kuka käsittelee tietoja? Siirretäänkö tietoa organisaation ulkopuolelle?

Muovipoli Oy:ssä tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä palveluiden tuottamisessa.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Selvityksessä kerätyt tiedot luovutetaan tilaustutkimuksen toimeksiantajalle Huoltovarmuuskeskukselle/Muovi- ja kumipoolille.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisterinpitäjä edellyttää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti yhdessä rekisteröidyn kanssa.

Mikäli rekisteröity on sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, hän voi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

8. Rekisterin suojaaminen

Rekisteri on suojattu sekä infrastruktuurin puitteissa, että pääsyoikeuksin. Muovipoli Oy käyttää tietojärjestelmien toimittajinaan ainoastaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka toteuttavat tarvittavan teknisen tietoturvallisuuden tason mm. palvelinten sijoituksessa ja palvelimille pääsyn rajoituksessa.

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Ainoastaan tekninen tuki ja rekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät pääsevät käsittelemään rekisterin tietoja.

9. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sauli Eerola, sauli.eerola@muovipoli.fi, 050 587 6161